TIN HOẠT ĐỘNG

Để công tác văn bản quy phạm pháp luật ngày càng có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, ngày 28 tháng 3 năm 2017, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho hơn 70 đại biểu là cán bộ, công chức phụ trách công tác văn bản, công tác pháp chế tại các sở, ban, ngành; cộng tác viên kiểm tra văn bản QPPL cấp tỉnh; công chức Văn phòng HĐND, UBND và Phòng Tư pháp các huyện thành phố.