CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ

LÃNH ĐẠO SỞ

1

Nông Thanh Khoa

Giám đốc

3.956.226

khoant@caobang.gov.vn

2

Mã Gia Hãnh

Phó Giám đốc

3.855.986

hanhmg@caobang.gov.vn

3

Hứa Tân Hợi

Phó Giám đốc

3.707.689

hoiht@caobang.gov.vn

4

Nông Văn Tuân

Phó Giám đốc

 

tuannt@caobang.gov.vn

VĂN PHÒNG SỞ

I

Phòng văn thư

 

3.859.126

Fax: 3.859.106

 

Đặng Thị Hà

VT

3.859.126

hadt@caobang.gov.vn

II

Chánh Văn phòng-Kế toán

 

3.850.111

 

1

Hoàng Thị Ngọc Ánh

Chánh VP

3.852.443

anhhtn@ caobang.gov.vn

2

Lô Phương Bình

Phó Chánh VP

3.852.443

binhlp@caobang.gov.vn

3

Hoàng Thị Hoà

Kế toán

3.850.111

hoaht@caobang.gov.vn

THANH TRA SỞ

1

Đỗ Ngọc Mẫn

Chánh Thanh tra

3.850.123

mandn@caobang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Khánh

Phó Chánh Thanh tra

3.850.123

 

 PHÒNG XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL (Quyết định số 75/QĐ-STP ngày 26 tháng 8 năm 2015 về việc thành lập Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Sở Tư pháp)

1

Vi Thị Thúy Huê

Trưởng phòng

3.850.983

huevtt@caobang.gov.vn

2

Nông Thị Hà

P.Trưởng phòng

3.850.983

hant@caobang.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

1

Nông Dũng Lô

Trưởng phòng

3.850.222 

lond@caobang.gov.vn

2

Hoàng Thị Nhã

P.Trưởng phòng

3.850.222 

nhaht@caobang.gov.vn

                                                            

PHÒNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

1

Nguyễn Thị Tiện

Trưởng phòng

3.855.985

tiennt@caobang.gov.vn

2

Trịnh Thu Hường

P.Trưởng phòng

3.855.985

huongtt@caobang.gov.vn

PHÒNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP

1

Nguyễn Thanh Hải

Trưởng phòng

3.850.388

haint@caobang.gov.vn

 

 

 

 

 

PHÒNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1

Hoàng Thị Kiên

Trưởng phòng

3.850.987

kienht@caobang.gov.vn

2

Đinh Văn Cương

P.Trưởng phòng

3.850.987

cuongdv@ caobang.gov.vn

       

TRUNG TÂM TGPLNN

1

Lý Thị Nhung

Giám đốc

3.954.929

nhunglt@caobang.gov.vn

2

Nông Th Thu Trang

Phó Giám đốc

 

trangnt@caobang.gov.vn

3

Nông Văn Dự

Phó Giám đốc

 

anhnt@caobang.gov.vn

4

Nông Thị Mai Chi

Kế toán

 

chintm@caobang.gov.vn

         

CHI NHÁNH TGPL  HẠ LANG

 

3.830.889

 
 

Nông Văn Dự

Tr.Chi nhánh

3.830.889

 

CHI NHÁNH TGPL  HÀ QUẢNG

     
 

Nông Th Thu Trang

Tr.Chi nhánh

   

CHI NHÁNH TGPL  THÔNG NÔNG

     
 

Hà Thị Hạnh

Tr.Chi nhánh

 

hanhht_tp@ caobang.gov.vn

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1

Nguyễn Thị Hảo

Giám đốc

3.855.032

haont@caobang.gov.vn

2

Lê Văn Thiệu

Phó Giám đốc

3.855.032

 

3

La Thị Dân

Kế toán

 

danlt@caobang.gov.vn

PHÒNG CÔNG CHỨNG

1

Đàm Minh Thu

Trưởng phòng

3.857.184

thudm@caobang.gov.vn

2

Đinh Thị Kim Phượng Phó Trưởng phòng  

 

3 Hoàng Thị Đương Kế Toán