Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng 08 lô đất tại thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng (lần 2).