Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật quý I năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, ngày 05/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật quý I năm 2019. Đồng chí Nông Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh có 60 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; tại điểm cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có lãnh đạo huyện ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân,  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện.

      Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên Pháp luật của Tỉnh, triển khai những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo số 25/2018/QH14; Nghị định số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị mà Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và một số quy định hiện hành về cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Đây là những văn bản quan trọng, có liên quan trực tiếp đến hoạt động của cơ quan nhà nước, quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Đồng chí Nông Thanh Khoa, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh bế mạc Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nông Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị sau Hội nghị các đại biểu tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản và có kế hoạch triển khai thi hành một cách đồng bộ, thiết thực, phù hợp, gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và chương trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền các văn bản pháp luật phù hợp với từng đối tượng, từng đơn vị, địa phương để các văn bản pháp luật thực sự đi vào cuộc sống./.

                                                                                        Lã Trang

Các tin khác