V/v rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật tỉnh