CV gửi Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 về hoạt động thống kê Ngành Tư pháp