Báo cáo công tác tư pháp tháng 8 và phương hướng công tác tháng 9 năm 2017

Số ký hiệu: 129/BC-STP
Ngày ban hành: 18/8/2017
Người ký: Nông Thanh Khoa
Lĩnh vực văn bản: Báo cáo