Về việc hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2017

Số ký hiệu: 657 /STP-PBGDPL
Ngày ban hành: 21/8/2017
Người ký: Hứa Tân Hợi
Lĩnh vực văn bản: Phổ biến giáo dục pháp luật