Kế hoạch Thực hiện ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017

Số ký hiệu: 2719/KH-UBND
Ngày ban hành: 25/8/2017
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Lĩnh vực văn bản: Phổ biến giáo dục pháp luật