Kết luận thanh tra Về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực luật sư đối với Văn phòng luật sư Nguyễn Thị Thủy

Số ký hiệu: 675 /KL-STP
Ngày ban hành: 29/8/2017
Người ký: Nông Thanh Khoa
Lĩnh vực văn bản: Thanh tra