Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021

Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 25/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành kế hoạch số 2720/KH-UBND về thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 Theo đó, Kế hoạch được ban hành với mục tiêu thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 và gắn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm được giao theo Chương trình với thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành, UBND các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan Tư pháp trong triển khai thực hiện Chương trình.

Với mục tiêu đó, kế hoạch xác định các nội dung hoạt động nhằm thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 gồm: Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Chương trình, xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình; Tiếp tục hoàn thiện chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật; Rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Tăng cường quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; Ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và các Kế hoạch tiếp tục thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật đạt mục tiêu đã đề ra; Khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin pháp luật để lựa chọn trọng tâm, trọng điểm; kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng việc thực hiện Chương trình; Bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí để triển khai thực hiện Chương trình và các Đề án thuộc Chương trình, bảo đảm cân đối ngân sách thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Tư pháp là cơ quan làm đầu mối, có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 và các nhiệm vụ tại Kế hoạch; định kỳ sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm. Đồng thời, giao cho một số sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện các Đề án thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

 

                              Nguyễn Mai

Các tin khác