Giấy mời 8h ngày 14/9/2017 tại hội trường tầng 4 sở tư pháp về góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện đề án nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI