Kết luận thanh tra về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực luật sư đối với văn phòng Luật sư Nguyễn ĐÌnh