Thông báo bán đấu giá tài sản quyền sử dụng 03 lô đất (giáp bờ suối) khu tái định cư Đề Thám, phường Đề Thám, Thánh phố Cao Bằng