Thông báo bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất các lô đất dãy B (Từ lô B1 –B24) thuộc lô số 20 khu đô thị mới Đề Thám, phường Đề Thám, Thánh phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng