Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật năm 2017