Kế hoạch khảo sát, đánh giá đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Tư pháp