TB122: Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất 04 lô tại phố Cũ, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.