Quy hoạch kế hoạch ngành

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, giai đoạn III (2017 - 2020) của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng 

- Quyết định ban hành kế hoạch triển khai chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến 2020 tầm nhìn 2030

- Kế hoạch Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

- Nghị quyết ban hành chính sách phát triển nghề luật sư  trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến năm 2020

- Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

- Quyêt đinh 1240/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "  Phát triển nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ năm 2013 đến năm 2020

Kế hoạch  thực hiện  đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định Tư pháp" 

 Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh

- Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020

Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

- Quyết định ban hành Đề án "xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu  lý lịch tư pháp tỉnh Cao Bằng"

- Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh

- Kế hoạch triển khai thực hiện đăng ký Nuôi con nuôi thực tế trên địa bàn tỉnh

- Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh

- Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2013-2015

- Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số: 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 – 2020 trên địa bàn tỉnh

- Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011-2020

- Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý" giai đoạn 2015-2016 trên địa bàn tỉnh 

- Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ năm 2012 - 2016 

- Kế hoạch số 456/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng triển khai thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới phát triển của đất nước" giai đoạn II, từ năm 2013 – 2016 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Kế hoạch Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016

 - Kế hoạch Triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

- Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

- Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 

 

 

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.

Đăng kí nhận RSS - Quy hoạch kế hoạch ngành