Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật


1. Văn bản chung về XLVPHC, Theo dõi THPL

 

- V/v báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018

- Về việc báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2018

- Kế hoạch số 4175/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2018;

- Kế hoạch số 1913/KH-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng, triển khai thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”.

- Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

- Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017

- Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 2017

- Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017

V/v báo cáo công tác theo dõi tình hình  thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2016

Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý VPHC và theo dõi THPL năm 2016

- V/v báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC 06 tháng đầu năm 2016

V/V ban hành kế hoạch công tác quản lý XLVPHC và theo dõi tình hình THPL 2016


2. Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính

Về việc triển khai thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo kết quả công tác XLVPHC theo dõi tình hình Thi hành pháp luật

- V/v đề nghị sơ kết 02 năm thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP của Chính phủ  quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn  - V/v thông báo việc báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC  và theo dõi tình hình THPL 

- V/v báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC  và theo dõi tình hình THPL năm 2015 

* Văn bản Trung ương

- Thông tư quy định việc kiểm tra tính pháp lý của trưởng phòng tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

- Thông tư Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012

- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính ; Phụ lục

- Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

* Văn bản địa phương

- Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý VPHC năm  2016 

- V/v báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC  và theo dõi tình hình THPL năm 2015

- Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh về TDTHPL  năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Kế hoạch số 791/KH-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Chỉ thị số 07/2015/CT-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2015của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước về xử  lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- V/v thực hiện báo cáo định kỳ công tác xử lý vi phạm hành chính


3. Công tác Theo dõi thi hành pháp luật

- Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2016

- Kế hoạch  theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2016 

 - Kế hoạch triển khai thực hiện QĐ số 1815/QĐ-BTP ngày 14/10/2015 của Bộ Tư pháp về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng CP về theo dõi tình hình thi hành PL  trên địa bàn tỉnh

4 . Tài liệu nghiệp vụ tham khảo

  Một số nội dung nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.

Đăng kí nhận RSS - Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật