Văn bản hành chính
Số/ký hiệu Ngày ban hành Lĩnh vực băn bản Trích yếu
728 /STP-QLXLVPHC&TD 14/9/2017 QLXLVPHC&TDTHPL
728 /STP-QLXLVPHC&TD 14/9/2017 QLXLVPHC&TDTHPL
728 /STP-QLXLVPHC&TD 14/9/2017 QLXLVPHC&TDTHPL
728 /STP-QLXLVPHC&TD 14/9/2017 QLXLVPHC&TDTHPL
683 /STP-HCTP 31/8/2017 Hành chính tư pháp
675 /KL-STP 29/8/2017 Thanh tra
2719/KH-UBND 25/8/2017 Phổ biến giáo dục pháp luật
657 /STP-PBGDPL 21/8/2017 Phổ biến giáo dục pháp luật
129/BC-STP 18/8/2017 Báo cáo
557 /STP-HCTP 20/7/2017 Hành chính tư pháp

Trang