Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

 

anh tin bai
 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH CAO BẰNG

Địa chỉ: Đường Bế Văn Đàn - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: (02063) - 852 443

Email: tuphap@caobang.gov.vn

Website: http://sotuphap.caobang.gov.vn

 

Ngày 30 tháng 5 năm 2022 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND về Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng, cụ thể như sau:

I. Cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

1. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ (sau đây gọi chung là các phòng thuộc sở) gồm:

a) Văn phòng;   

b) Thanh tra;

c) Phòng Xây dựng văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật.

d) Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp.

2. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp

a) Phòng Công chứng số 1;

b) Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản;

c) Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước.

II. Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Tư pháp

1. Sở Tư pháp có Giám đốc và 02 (hai) Phó Giám đốc.

2. Giám đốc Sở là Ủy viên UBND tỉnh do HĐND tỉnh bầu, do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên UBND tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của UBND tỉnh; thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc theo quy định của pháp luật.

3. Phó Giám đốc Sdo Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm thay Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở. Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc Sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.