Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kế hoạch công tác tư pháp trọng tâm năm 2024
Lượt xem: 412

Ngày 09/01/2024, UBND tỉnh banh hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về công tác Tư pháp trọng tâm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Việc xây dựng Kế hoạch này nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh một cách thống nhất, đồng bộ, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác tư pháp. Triển khai thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ về công tác tư pháp năm 2024 của Bộ Tư pháp, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh bằng các hoạt động và nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và đặc điểm tình hình của tỉnh.

Theo đó, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng khóa XIII; Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến các lĩnh vực công tác của ngành tư pháp. Tiếp tục đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành. Kịp thời quán triệt, tham mưu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các lĩnh vực công tác của ngành Tư pháp, nhất là tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 11-KH/TW ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 21/4/2023 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thường xuyên nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh, tập trung nguồn lực xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra. 

Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước. Thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ được giao về công tác bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý và phòng ngừa vi phạm trong các lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tuân thủ triệt để các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra (nếu có); kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhạy cảm, phức tạp.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm công tác Tư pháp trên địa bàn đảm bảo chất lượng, hiệu quả; định kỳ thực hiện chế độ báo gửi Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo quy định. 

Tải về Kế hoạch công tác Tư pháp trọng tâm năm 2024

 

 Hải Đường – VP Sở Tư pháp

Tin khác
1 2 3 4 5  ...