Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
19/2020/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 1976
Tải về 839
42/2019/QĐ-UBND 26/09/2019 Quyết định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành
Lượt xem: 1369
Tải về 853
28/2019/QĐ-UBND 31/05/2019 Quyết định sửa đổi bổ sung Điều 9, Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong công việc thực hiện quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Lượt xem: 2026
Tải về 25
17/2019/QĐ-UBND 18/04/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1296
Tải về 20
03/2018/QĐ-UBND 22/01/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Lượt xem: 2680
Tải về 22
03/2018/QĐ-UBND 22/01/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Lượt xem: 2870
Tải về 20
47 /STP-XDKTVB 19/01/2018 V/v góp ý dự thảo quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành
Lượt xem: 2613
Tải về 18
07/2017/QĐ-UBND 10/01/2018 Quyêt định ban hành quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các VBQPPL của HDND và UBND tỉnh
Lượt xem: 3235
Tải về 22
07/2017/QĐ-UBND 10/01/2018 Quyêt định ban hành quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các VBQPPL của HDND và UBND tỉnh
Lượt xem: 3352
Tải về 24
34/2017/NQ-HĐND 28/12/2017 Nghị quyết Quy định một số mức chi thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 3429
Tải về 35
1234